Termeni și condiții

Politica de achiziționare a cursurilor on-line prin platforma www.andreeacomsa.ro

www.andreeacomsa.ro pune la dispoziție utilizatorilor achizitionarea de cursuri online sincron și asincron. Pachetele propuse vin cu o serie de beneficii și conditii sunt trecute pe pagina de website www.andreeacomsa.ro/cursuri  iar condițiile financiare pe pagina fiecărui curs în parte. Utilizatorii au dreptul să aleagă oricare pachet prezentat pentru a le achiziționa cu plata prin card bancar și pot fi achizitionate prin lansarea unei comenzi.

Utilizatorul va accesa secțiunea de curs care îl interesează și  va plăti online cu cardul achiziția prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA.RO.

Atenție, pentru finalizarea comenzii, utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online prin intermediul procesatorului de plati NETOPIA.RO.

După efectuarea plății, utilizatorul va primi din partea www.andreeacomsa.ro un mesaj de confirmare prin e-mail. De la momentul primirii mesajului de confirmare a comenzii, în maxim 3 zile beneficiarul va primi un document fiscal (factură fiscală) care conține toate specificatiile cu privire la serviciile achizitionate.

Politica de livrare a serviciilor achiziționate cu plata online cu cardul

Datorită specificității activității de formare, serviciile sunt exclusiv oferite on-line în website-ul www.andreeacomsa.ro

Obligații www.andreeacomsa.ro

a) să organizeze instruirea cursantilor conform datelor afișate pe site-ul www.andreeacomsa.ro

b) să livreze în timp util materialele conținute în pachetele de curs. 

c) să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor/datelor trimise de cursanți pentru înscriere, lucrărilor/aplicațiilor prezentate pe parcursul cursului, precum și asupra notelor acestora la lucrări și examen,

d) să ofere condiții tehnice și materiale de organizare a cursului

f) să notifice orice modificare survenită în graficul derulării programelor de perfecționare

Clientul are obligația să:

a) să înțeleagă că plata serviciilor reprezintă o solicitare fermă și că nu există posibilitatea de retur ci doar de amânare / reprogramare,

b) să verifice din timp dacă toate actele necesare înscrierii au fost luate în evidență și înregistrate de www.andreeacomsa.ro

d) să verifice adresa de e-mail comunicată prin formularul de înscriere completat online 

e) să înțeleagă că www.andreeacomsa.ro nu se face responsabil pentru neverificarea de client a emailului sau a informațiilor puse la dispoziția clientului pe website-ul www.andreeacomsa.ro,

Politica de anulare / retur a serviciilor achiziționate și plătite prin ordin de plată sau prin card bancar

www.andreeacomsa.ro nu este obligat și nu va restitui nici unui client contravaloarea pachetului dacă acesta a fost achiziționat cu succes în urma unei înscrieri prin platforma www.andreeacomsa.ro deoarece serviciul este considerat un serviciu intelectual 100% activ spre avantajul clientului și conține un discount acordat tocmai pentru asumarea participării.

În situația în care clientul care a achiziționat prin plata cu cardul online a unui serviciu de formare profesională la care din motive obiective nu poate participa, www.andreeacomsa.ro va putea să reprogrameze participarea la o sesiune viitoare și va percepe un cost suplimentar. 

Clienții au dreptul de a contesta serviciile din factura emisă de platforma www.andreeacomsa.ro  în termen de 24 ore, iar www.andreeacomsa.ro va analiza situația și va prezenta clientului un punct de vedere. Dacă se dovedește contestația ca fiind admisibilă va returna sumele achitate.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul www.andreeacomsa.ro

Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 aplicabil din 25 mai 2018, PREMIER ESTATE MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Mircea Eliade nr. 12A, cam.1, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J23/2640/23.04.2021, Cod Unic de Înregistrare 24913395/30.12.2008, Cod unic Identificare la nivel european (EUID) ROONRC J23/2640/2021 (denumită în continuare “Premier Estate Management”) are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin intermediul  www.andreeacomsa.ro

Ce date personale prelucrăm și cum le colectăm?

Colectăm, prelucrăm și stocăm datele personale necesare stabilirii unei programări, furnizării unor informații sau pentru a soluționa orice solicitare adresată Premier Estate Management prin intermediul paginii web www.andreeacomsa.ro. Astfel, în vederea îndeplinirii scopului anterior menționat, colectăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, nume companie.

Datele personale sunt colectate prin intermediul paginii web www.andreeacomsa.ro la momentul la care dumneavoastră adresați o solicitare clinicii noastre prin intermediul formularului de contact.

Datele cu caracter personal colectate de Premier Estate Management prin intermediul paginii web www.andreeacomsa.ro pot fi prelucrate și pentru realizarea următoarele scopuri:

 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței de navigare oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor sau intereselor personale ale vizitatorilor website-ului;
 • Pentru a identifica sau remedia problemele tehnice de funcționare a website-ului;
 • Pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei) și pentru protejarea drepturilor și intereselor Premier Estate Management și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Cum prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele personale colectate doar pentru scopuri legitime, respectiv în scopul de a răspunde solicitărilor adresate de către dumneavoastră în legătură cu serviciile prestate de către Premier Estate Management, în scopul informării dumneavoastră cu privire la serviciile și produsele furnizate și/sau a programărilor efectuate, precum și în scop de marketing. Prelucrarea datelor este realizată întodeauna în baza solicitărilor pe care ni le-ați adresat, prin înregistrarea pe www.andreeacomsa.ro, având în vedere interesul nostru legitim și în baza consimțământului dumneavoastră.

Cui mai putem divulga datele tale personale?

Premier Estate Management comunică datele personale către alți terți doar în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate față de dumneavoastră, respectiv subcontractorilor cu care are încheiate contracte în acest sens, aceștia având la rândul lor obligația legală de a respecta securitatea și confidențialitate datelor personale.

Premier Estate Management mai poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale sau a altor autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Premier Estate Management va prelucra datele personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, în acord cu prevederile legale existente. În cazul în care prelucrarea acestora este efectuată strict în scopuri pentru care este necesar acordul dumneavoastră, Premier Estate Management le va prelucra până la momentul la care dumneavoastră vă veți exprima dezacordul în acest sens. 

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare sau Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține din partea Premier Estate Management o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau urmează să fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita Premier Estate Management rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține de la Premier Estate Management, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele dumneavoastra, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – aveți dreptul de a solicita Premier Estate Management stergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar societatea noastră are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu legea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor;
 • vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

În cazul în care Premier Estate Management a facut publice datele cu caracter personal și este obligată să le șteargă, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către datele dumneavostră sau a oricăror copii sau reproduceri ale acelor date cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi șterse în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul legii sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice; 
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorica ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; 
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale în cazul în care: contestați inexactitatea datelor, prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, Premier Estate Management nu mai are nevoie de datele dumeavoastră personale în scopurile prevăzute mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție – în orice moment, aveți dreptul de vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul legii a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri. Premier Estate Management nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de va opune în orice moment prelucrarii în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere – atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de catre Premier Estate Management, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Dreptul de retragere a consimțământului acordat în vederea prelucrării datelor personale – aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activițăți de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Cui vă puteți adresa în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea oricărui drept dintre cele enumerate anterior ne puteți contacta la următoarele date de contact: 

PREMIER ESTATE MANAGEMENT S.R.L.,
cu sediul în Voluntari, str. Mircea Eliade nr. 12A, cam.1, jud. Ilfov,
înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/2640/23.04.2021,
Cod Unic de Înregistrare 24913395/30.12.2008,
Cod unic Identificare la nivel european (EUID) ROONRC J23/2640/2021
Email: alexandra.nicoara@premier-estate.eu
Persoana de contact: Alexandra Nicoara

Cum protejăm datele cu caracter personal?

Premier Estate Management pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele pe care ni le furnizați împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicării sau utilizarii în alte scopuri.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.

Restrictionăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidentialității și menținerea confidentialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Putem modifica declarația noastră de confidențialitate?

Conținutul acestei Politici de confidențialitate poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe pagina noastra web. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate. Vă recomandăm să vizitați frecvent această secțiune pentru informare.  

Politica de utilizare a cookie-urilor

Website-ul www.andreeacomsa.ro este pagina oficială a directorului și fondatorului a PREMIER ESTATE MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Mircea Eliade nr. 12A, cam.1, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J23/2640/23.04.2021, Cod Unic de Înregistrare 24913395/30.12.2008, Cod unic Identificare la nivel european (EUID) ROONRC J23/2640/2021 (denumită în continuare “Premier Estate Management”).

Această politică are scopul de a va oferi informații despre cookie-uri și utilizarea lor pe website-ul www.andreeacomsa.ro.  

Ce sunt cookie-urile și la ce sunt folosite?

Premier Estate Management utilizează cookie-uri pentru a facilita și îmbunătăți utilizarea site-ului www.andreeacomsa.ro de către vizitatori. Cookie-urile sunt fișiere de informații de mici dimensiuni care ne permit să comparăm și să înțelegem compartamentul vizitatorilor și utilizatorilor în vederea îmbunătățirii experienței de navigare pe site.

Cookie-urile folosite nu conțin date personale!

Cookie-urile folosite nu stochează nicio informație personală sau orice altă informație care ar permite identificarea vizitatorilor. Cookie-urile nu sunt utilizate decât în scop statistic. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator. Ca atare, datele sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

În cazul în care nu sunteți de acord cu monitorizarea prin intermediul cookie-urilor, puteți să configurați browserul de internet astfel încât să nu memoreze cookie-urile pe hard disk sau să vă avetizeze în cazul instalării lor. În cazul în care sunteți de acord, veți continua să utilizați site-ul în mod normal.

Ce tipuri de cookie-uri folosim? 

Cookie-uri Necesare

Cookie-urile necesare fac un site utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe site.

Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

 • Consimțământ afișare cookie-uri - stochează consimțământul utilizatorului pentru utilizarea cookie-urilor pe domeniul curent;
 • Login cont - se folosește pentru identificare utilizatorului în baza de date și permiterea autentificării acestuia;
 • Coșul de cumpărături - se folosește pentru stocarea sau afișarea produselor adaugate în coșul de cumpărături;
 • Ascundere mesaje - este utilizat pentru ascunderea unor mesaje cum ar fi: teaser/pop-up, abonare newsletter, mesaje legate de întârzieri ale livrarii produselor, mesaje de marketing cum ar fi vouchere de reducere, online chat etc.

Cookie-uri Preferințe

Cookie-urile de preferință permit unui site să își amintească informații care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dumneavoastră preferată sau regiunea în care va aflați.

Cookie-uri Statistici

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Cookie-uri Marketing

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul.

Intenția este de a afișa anunturi relevante și antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agențiile de publicitate și părțile terțe care se ocupă de publicitate.

Servicii terțe folosite de Premier Estate Management

Premier Estate Management folosește serviciile unor părți terțe în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiza și pentru publicitate. Este posibil că aceste terțe părti să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de Premier Estate Management, precum și pe website-uri și în aplicații, altele decat cele operate de Premier Estate Management.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți să blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru.

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setarile pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit.

Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată cand cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitatile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptata preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau unele părți ale site-ului imposibil de folosit.

Prezenta politică se completează cu prevederii Politicii de confidențialitate pe care o regasiți în cuprinsul site-ului.